Parselasyon
Mevzuata, uygulama imar planı ve plan notlarına uygun
yapılaşmaya temel oluşturmak ve kamu hizmet ve tesis alanları da
dahil tüm kullanımların, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya
tescil işlemlerinde esas alınan umumi hizmet alanlarının kamu eline geçmesini de
sağlamak amacıyla hazırlanan, arazi ve arsa düzenleme işlemini ve kıyı kenar
çizgisini de gösteren, dağıtım cetveli ve bu cetvele ilişkin açıklama raporu ile bir bütün olarak yürürlükteki harita yapımı tandartları ile tapu ve kadastro standartlarına uygun olarak, Bakanlıkca düzenlenen harita müelliflik yeterlik belgesine sahip Harita ve Kadastro Mühendislerince hazırlanan plandır.
İfraz (Ayırma)
Parsellerin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır.
Tevhid (Birleştirme)
Birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesidir.
Yola Terk / Yeşil Alana Terk / Parka Terk
Yol İstikmamet Planları, beldenin önemli yolları ile bu yolların iki yanı için hazırlanan ve gerekli görülen hallerde
beldenin gelişme esasları, bölgelerin büyüklükleri ve yerleri gözönünde tutularak ana kararlar ile
uygulamaya esas olacak, kadastro durumu işlenmiş planlardır. Çoğunlukla, inşaat yapımı için gerekli
olan ruhsat alımı esnasında, ilgili Belediye tarafından, planın gerektirdiği kadar kısmının Yola /
Yeşil Alana / Parka Terk işlemlerinin yapılması istenir, aksi durumda inşaat ruhsatı alınamaz.

Talep Oluşturun:

    6r7N6gJDPsEQ8Gyp7dQB