Coğrafi data Sistemleri (CBS) pek çok alanda olduğu benzer biçimde altyapı uygulamalarında da yoğun olarak kullanılmaktadır. Altyapı uygulamalarının birbiriyle bağlarımlı olması ve gelecek yıllarda kullanılabilmesi ile ilgili sorgulama ve analizler CBS ile yapılabilmektedir.

Bir CBS’de halihazır haritayı, mevcut içme suyu, atık su şeklinde değişik altyapı sistemlerinin, herhangi bir sokak için tasarlanan tatbikat projesini ve as-built planını bir arada görmek, bunlarla ilgili konum analizlerini yapmak, mevcut sistemlerle yeni yapılacak sistemleri karşılaştırabilmek mümkündür. CBS, planlama yaparken, bir çok kriteri bir arada görüp, sorgulama, çözümleme ve modelleme yapılmasını sağlar.

Bir ülkenin özellikle ekonomik büyüme ve kalkınması açısından önemli olduğu biri olan temel hizmetlerden biri altyapı hizmetleridir. Kapsamı son aşama geniş olan bu hizmetler, kendi içinde alt sektörlerden oluşmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, altyapı hizmetleri hakkında genel bilgiler sunmaktır. Bu amaçla öncelikle altyapı hizmetlerinin türleri ve genel özellikleri açıklanacak, peşinden enerji, komünikasyon, ulaştırma vb. Altyapı hizmetleri hakkında bilgi verilecektir.

ALTYAPI HİZMETLERİ: TANIMI, TÜRLERİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ

Altyapı sözlük anlamı olarak; “bir sistemin yada organizasyonun temelini oluşturan yapı” şeklinde tanınabilir. Bu tanıma gore altyapı; fiziki birtakım unsurlardan, kurumsal düzenlemelere kadar son derece geniş kapsamlı bir kavramdır.

Ekonomi biliminde altyapı teriminin dar ve geniş olmak üzere iki farklı anlamı bulunmaktadır. Dar anlamda altyapı, bir yatırımın gerçekleştirilebileceği yerde aranan ulaştırma, iletişim, enerji, su şeklinde maddi olanakları kapsar. Geniş anlamda altyapı ise ekonominin haiz olduğu yahut olması gereken ulaştırma, komünikasyon, enerji, su ve kanalizasyon benzer biçimde tesisleri, eğitim ve sıhhat alanlarındaki kurumları, ek olarak bu konularla ilgili informasyon ve beceriyi içine alan toplumsal sabit sermayeyi ifade etmektedir. Buna nazaran dar anlamda altyapı; maddi yada ekonomik altyapı olarak adlandırılırken, geniş anlamda altyapı kavramı, maddi (ekonomik) altyapı yanında, eğitim ve sıhhat hizmetlerini kapsayan sosyal altyapıyı da ihtiva eder.

Maddi ve toplumsal altyapı haricinde altyapı kavramı içinde tanımlanan bir başka unsur ise kurumsal altyapıdır. Maddi ve toplumsal altyapıdan önemli ölçüde farklılaşan kurumsal altyapı; özel mülkiyeti, rekabeti, parasal ve mali düzeni belirleyen hukuki norm, kural ve kurumların bütününü oluşturur .

Talep Oluşturun:

    ALTYAPI-VE-GIS-OLCMELERI-5